آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

خبرتاریخ درج خبر: 1394/11/22

عنوان خبر: خبرررررررررر
شرح خبر: سیبسبی یشصیش شقب شش قب شصب

تاریخ درج خبر: 1394/11/03

عنوان خبر: تست ژنتیکی برای تشخیص سرطان پستان و سرطان تخمدان
شرح خبر: پانل غربالگری جدیدی برای جمعیت‌های در معرض خطر سرطان پستان و تخمدان شناسایی شده است که 26 ژن را بررسی می‌کند و myBRCA HiRisk نام دارد.

تاریخ درج خبر: 1394/11/04

عنوان خبر: خبر2
شرح خبر: ضصثیضصثب ضص3ثق صضثق

تاریخ درج خبر:

عنوان خبر: خبر1
شرح خبر: پلاکت

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by